Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U

Enligt nya regler i arbetsmiljölagen, som gäller fr o m 1 januari 2009, ska Byggherren för varje byggprojekt utse en lämplig BAS-P och en lämplig BAS-U. För att vara lämplig ska den utsedda BAS-personen ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra de uppgifter som åligger denne enligt Arbetsmiljölagen och AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete med ändring AFS 2009:12. Byggherren ska kunna styrka BAS:s kompetens och lämplighet, exempelvis genom certifiering. Kravet på utbildning gäller fr o m 1 januari 2011.

Certfieringskontoret SWEDCERT AB är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U.
SWEDCERT kan därmed erbjuda dig en certifiering som ger dig ett bevis på din kompetens, vilket kommer att vara till stor hjälp om du ska anta rollen som Byggarbetsmiljösamordnare i nya projekt.

KRAV BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE BAS-P och BAS-U

Byggarbetsmiljösamordnare certifieras efter prövning enligt kraven i Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare, utgåva 2010-10-13.

Certifikat utfärdas för nivåerna N (normal) och K (kvalificerad). För att erhålla certifikat för BAS P/U skall visas att tillräckliga kvalifikationer finns beträffande:
· allmän teknisk kunskap m.m.
· erfarenhet av praktiskt arbete
· lämplighet för uppgiften
Den sökandes kunskaper och kännedom om Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen, tillhörande föreskrifter, praktisk samordning samt grundläggande arbetsmiljökunskap styrks genom skriftligt prov.

ANSÖKAN

Ansökan kan göras på särskild blankett. Till ansökan bifogas meritförteckning med styrkta kopior av de betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas. I ansökan anges för vilken behörighet och behörighetsnivå som certifieringen söks.

PRÖVNING AV ANSÖKAN

Vid prövning av ansökan granskas de i handlingarna styrka meriterna mot kraven i kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare utgåva 2010-05-06 för utfärdande av certifikat. Det är då viktigt att handlingarna är fullständiga så att rätt bedömning kan göras samt för att undvika förseningar under granskningen. Tänk på att kopior av betyg och intyg skall vara vidimerade.  Efter överenskommelse om tidpunkt kallar vi till skriftligt prov. Information om prov och datum för prov finner Du under ”fliken” Provtillfällen på denna hemsida.

CERTIFIERING

Efter godkänd prövning utfärdas certifikat . Giltighetstiden är fem år från utfärdandet. Efter ansökan kan giltighetstiden förlängas med fem år i taget.

UPPFÖLJNING

Under giltighetstiden får de certifierade information om ändringar i regelverk m.m. som är av väsentlig betydelse för behörigheten. I god tid innan giltighetstiden utgår sänds också påminnelse om att ansöka om förlängning. Vi sänder också ut brev med begäran om årlig rapport.

MÄRKESRÄTT

De som är certifierade av oss får använda SWEDCERT-märket som är ett skyddat varumärke. Tillsammans med det personliga certifikatsnumret får märket användas vid marknadsföring och på dokument som utfärdas i den behöriga verksamheten.

BESVÄRSRÄTT

Om någon som har ansökt om certifiering inte är nöjd med erhållet beslut kan beslutet överklagas. Överklagande skall ställas till ”Styrelsen för SWEDCERT” och vara inkommet senast tre veckor efter det att beslutet har delgivits sökanden.

SEKRETESS

Ansökningar och uppdrag behandlas under sekretess.

KRAVSPECIFIKATION OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR

Nedan finner du Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare samt blanketter för ansökan.