Kontrollansvarig enligt PBL

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) skall byggherren utse en kontrollansvarig för varje byggprojekt som kräver lov. Den kontrollansvarige skall biträda byggherren och se till att erforderliga kontroller enligt upprättad kontrollplan utförs.

Certfieringskontoret SWEDCERT AB är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av kontrollanvariga.

KRAV FÖR CERTIFIERING – KONTROLLANSVARIGA

Kontrollansvariga certifieras efter prövning enligt kraven i
Boverkets författningssamling (BFS 2011:14, KA4).
Certifikat för behörighetsnivå N eller K utfärdas för kontrollansvariga för olika typer av byggnadsverk. För att erhålla certifikat skall visas att tillräckliga kvalifikationer finns beträffande:
· teknisk utbildning m.m.
· erfarenhet av praktiskt arbete inom byggområdet
· kunskaper om bygglagstiftningen m.m.
· lämplighet för uppgiften

ANSÖKAN

Ansökan kan göras på särskild blankett. Till ansökan bifogas meritförteckning med styrkta kopior av de betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas. I ansökan anges för vilken behörighetsnivå som certifikatet söks.

PRÖVNING AV ANSÖKAN

Vid prövning av ansökan granskas de i handlingarna styrka meriterna mot författningssamlingens krav för erhållande av certifikat. Det är då viktigt att handlingarna är fullständiga så att rätt bedömning kan göras samt för att undvika förseningar under granskningen. Efter överenskommelse om tidpunkt kallar vi till skriftligt prov.

CERTIFIERING

Efter godkänd prövning utfärdas certifikat för kontrollansvarig. Giltighetstiden är fem år från utfärdandet. Efter ansökan kan giltighetstiden förlängas med fem år i taget. Certifierade personer går att finna via Boverkets hemsida eller på listor rekvirerade från oss. Länk till Boverkets databas över Kontrollansvariga.

UPPFÖLJNING

Under giltighetstiden får de certifierade information om ändringar i regelverk m.m. som är av väsentlig betydelse för behörigheten. I god tid innan giltighetstiden utgår sänds också påminnelse om att ansöka om förlängning. Vi sänder också ut brev med begäran om föreskriven årlig rapport.

MÄRKESRÄTT

De som är certifierade av oss får använda SWEDCERT-märket som är ett skyddat varumärke. Tillsammans med det personliga certifikatsnumret får märket användas vid marknadsföring och på dokument som utfärdas i den behöriga verksamheten.

BESVÄRSRÄTT

Om någon som har ansökt om certifiering inte är nöjd med erhållet beslut kan beslutet överklagas. Överklagande skall ställas till ”Styrelsen för SWEDCERT” och vara inkommet senast tre veckor efter det att beslutet har delgivits sökanden.

SEKRETESS

Ansökningar och uppdrag behandlas under sekretess.