Sakkunnig Funktionskontrollant

Från och med 2 maj 2011 träder Boverkets föreskrift BFS 2011:16 OVK 1 i kraft vad gäller certifiering.
Mer information finner Du om detta under fliken personcertifiering/senaste nytt/Sakkunnig funktionskontrollant enligt BFS 2011:16 OVK 1

Enligt Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. skall ägare till byggnader utse funktionskontrollant för föreskriven kontroll av ventilationssystem.
Funktionskontrollanten skall biträda byggnadens ägare i kontrollen av att ett tillfredsställande inomhusklimat säkerställs i byggnaden.

Certifieringskontoret SWEDCERT AB är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter enligt BFS 2011:16 OVK 1.

KRAV FÖR CERTIFIERING – FUNKTIONSKONTROLLANTER

Funktionskontrollanter certifieras efter prövning enligt kraven i Boverkets författningssamling (BFS 2011:16 OVK 1).
Riksbehörighet N eller K utfärdas för funktionskontrollanter för olika typer av ventilationssystem. För att erhålla riksbehörighet skall visas att tillräckliga kvalifikationer finns beträffande:
· allmän teknisk kunskap m.m.
· erfarenhet av praktiskt arbete
· styrka kompetens och kunskaper om bygglagstiftningen m.m.    genom skriftligt prov
· lämplighet för uppgiften

ANSÖKAN

Ansökan kan göras på särskild blankett som tillhandahålls av oss. Till ansökan bifogas meritförteckning med styrkta kopior av de betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas. I ansökan anges för vilken behörighetsnivå som riksbehörighet söks.

PRÖVNING AV ANSÖKAN

Vid prövning av ansökan granskas de i handlingarna styrka meriterna mot författningssamlingens krav för erhållande av riksbehörighet. Det är då viktigt att handlingarna är fullständiga så att rätt bedömning kan göras samt för att undvika förseningar under granskningen. Efter överenskommelse om tidpunkt kallar vi till skriftligt prov.

CERTIFIERING

Efter godkänd prövning utfärdas certifikat för riksbehörighet. Giltighetstiden är fem år från utfärdandet. Efter ansökan kan giltighetstiden förlängas med fem år i taget. Certifierade personer går att finna via Boverkets hemsida eller på listor rekvirerade från oss.

UPPFÖLJNING

Under giltighetstiden får de certifierade information om ändringar i regelverk m.m. som är av väsentlig betydelse för behörigheten. I god tid innan giltighetstiden utgår sänds också påminnelse om att ansöka om förlängning. Vi sänder också ut brev med begäran om föreskriven årlig rapport.

MÄRKESRÄTT

De som är certifierade av oss får använda SWEDCERT-märket som är ett skyddat varumärke. Tillsammans med det personliga behörighetsnummret får märket användas vid marknadsföring och på dokument som utfärdas i den behöriga verksamheten.

BESVÄRSRÄTT

Om någon som har ansökt om certifiering inte är nöjd med erhållet beslut kan beslutet överklagas. Överklagande skall ställas till ”Styrelsen för SWEDCERT” och vara inkommet senast tre veckor efter att beslutet har delgivits sökanden.

SEKRETESS

Ansökningar och uppdrag behandlas under sekretess.