Typgodkännade av byggprodukter

Den typgodkännandeverksamhet som tidigare bedrevs av Statens planverk och senare av Boverket är numera avreglerad. I det nya öppna systemet, som började gällade fr.o.m. 1 juli 1995, får typgodkännanden inom byggsektorn prövas och utfärdas av certifieringsorgan som har ackrediterats för ändamålet av Styrelsen för Ackreditering och Teknisk kontroll (SWEDAC).

Ett sådant certifieringsorgan är SWEDCERT AB som började med sin verksamhet i juli 1995 för att verka inom det öppna systemet. Företaget har medarbetare med mångårig erfarenhet från området provning, kontroll och certifiering av bygg- och installationsprodukter.

Swedcert deltar i arbetet inom det Europeiska Byggvarudirektivet CPD89/106/EEG som bla. representant i den Svenska Spegelgruppen.

Vi kan även utfärda förnyat beslut för tidigare typgodkännanden när giltighetstiden går ut.

Det nya systemet för typgodkännanden skiljer sig i flera avseenden från det tidigare. Prövning skall ske mot relevanta krav enligt BVL (Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.) utifrån det avsedda användningsområde som den sökanden anger. Certifieringsorganet skall besluta om anvisningar för sådan tillverkningskontroll som kan erfodras. Tillverkningskontroll kan utgöras av egenkontroll eller egenkontroll kombinerad med övervakande kontroll. I typgodkännandebeviset eller kontrollanvisningarna får inte anges vilket organ som skall utföra övervakande kontroll av tillverkarens eller importörens/distributörens egenkontroll. Innehavaren av ett typgodkännande avgör själv vilket organ som skall anlitas. Typgodkända produkter skall vara försedda med Boverkets godkännandemärke ( Swedcert gaffel ) med SWEDCERT:s identifikationsnummer 1355. Tillverkarförsäkran skall följa produkten och finnas tillgänglig på byggarbetsplatsen.

Förteckningar över typgodkända produkter kan rekvireras från Svensk Byggtjänst eller från oss.
Produkterna finns även i vår databas över typgodkännade på vår hemsida.