CE-märkning & Byggproduktcertifikat

Ett typgodkännande och beslut om tillverkningskontroll för visst material, konstruktion eller anordning (produkt) får inte utfärdas och upphör dessutom att gälla som legal märkning när det för den aktuella produkten har offentliggjorts en harmoniserad produktstandard eller en riktlinje för ett europeiskt tekniskt godkännande (ETA). Om standarden eller riktlinjen innehåller en övergångsperiod så får typgodkännanden meddelas/utfärdas under denna övergångsperiod. Harmoniserade produktstandarder publiceras i i Europeiska Gemenskapens tidning – Official Journal. I Official Journal finns standardens nummer med årtal, titel och övergångsperiod angiven.

CE-märkta produkter får därmed, enligt det beskrivna regelverket ovan, inte vara typgodkända och inte heller får de förses med Boverkets gaffelmärke.

Att CE-märka sin produkt är en rekommendation men det är frivilligt i Sverige samt i några få andra länder i Europa. Vid en CE-märkning av en produkt ska tillverkaren deklarera ett antal väsentliga egenskaper. Vilka egenskaper som ska deklareras bestäms utifrån den harmoniserade produktstandarden eller utifrån det europeiska tekniska godkännandet.

Tillverkarens deklaration av produktens egenskaper är därför inte entydigt kopplade till Boverkets regelverk för byggprodukter i BBR eller BKR. Det kan av denna anledning bli försvårande omständigheter vid val av en produkt med avseende på vilka nationella krav som den CE-märkta produkten uppfyller. För att tillverkaren eller den organisation som sätter produkten på marknaden ska kunna visa vilka nationella krav som produkten uppfyller erbjuder SWEDCERT ett frivilligt Byggproduktcertifikat. Det är ett certifikat som utfärdas i enlighet med kraven för ett typgodkännande – inte enligt kraven för typgodkännande.

Speciellt är att märkningsanvisningen för ett byggproduktcertifikat ändras så att Boverkets gaffelmärke ersätts med SWEDCERTs märke och ordet ”Typgodkännandebevis” ersätts med ordet ”Byggproduktcertifikat”.

En CE-märkt produkt får fritt säljas inom hela området för den europeiska ekonomiska unionen – EEC – men inte fritt användas. Olika länder kan ha olika nationella krav för en del byggprodukter. Av denna anledning är det också motiverat med ett Byggproduktcertifikat där det framgår vilka krav produkten uppfyller i Sverige likt typgodkännandet.

Skorstensfejarmästaren nr 1:2006

CE – märkta skorstenar – nu installeras dom i hus  SWEDCERT är ett anmält organ – en så kallad Notified Body – som kan hjälpa tillverkaren med att CE-märka sina produkter enligt Byggproduktdirektivet.

Vi utför detta arbete för ett tiotal tillverkare av skorstenar i Norden. Provningar har ofta genomförts på Teknologisk Institut i Danmark som har en väl utbyggd provningsverk-samhet. Flera tillverkare har själva utfört provningen i egen regi. SWEDCERT har i dessa fall kontrollerat att provningarna har genomförts enligt standardens krav.

CE – märkta skorstenar har en ny märkning som inte alls påminner om den information som fanns i tidigare typgodkännanden. I typgodkännandet med beslut om tillverkningskontroll fanns en koppling mellan de egenskaper som visades vid typprovningen av skorstenen och de krav på egenskaper som Boverkets Byggregler ställer vid installation av skorstenar.

Den nya märkningen kallar jag för  CE – rebusen. Rebusen är en deklaration av några av de egenskaper som den märkta skorstenen uppnådde då den provades efter standarden för den aktuella skorstenstypen.

För att kunna förklara  CErebusen för en skorsten så utgår jag från följande rebus för en
dubbelmantlad   plåtskorsten: T 400  N1  D  Vm-L50050  G(50)

En kortfattad förklaring till rebusen är enligt följande:

T 400 – får anslutas till eldstad med deklarerad nominell rökgastemperatur på max 400ºC
N1 – läckagetestad vid undertrycket 40 Pa och uppfyller kravet < 2.0 liter/sek m2
D – avsedd användning är torr drift. För att deklarera D krävs ingen provning.
Vm-L50050 – är en deklaration för innerröret i skorstenen.
Vm – betyder att beständigheten mot korrosion deklareras utifrån de egenskaper som materialet i rökröret har.
L500 är ett bestämt material – här No 1.4404 – vilket är en rostfri materialkvalitet. De två sista siffrorna ”50” betyder att
materialtjockleken för innerröret är 0.5 mm. För denna typ av deklaration -Vm-L50050 – utförs ingen korrosionsprovning.
G(50) – betyder att skorsten har provats med godkänt resultat för soteld och att avståndet till närmast brännbara byggnadsdel ska vara minst 50mm.

Temperaturprovningen utförs med en uppställning med etagegenomgång enligt bilden. Viktiga temperaturmätningar är skorstenens yttemperatur (beröringstemperaturen), att temperaturen är lägre än 85ºC för närmast brännbara föremål och att temperaturen vid den täta etagegenomgången också är lägre än 85ºC för brännbara material.

Det finns flera andra egenskaper som deklareras i märkningen för produkten. Några av de viktigare är maximal fristående höjd över tak, maximal skorstenslängd och maximalt avstånd mellan sidostöd. Alla dessa egenskaper provas för CE-märkningen.

För CE-märkta skorstenar gäller att tillverkningen och tillverkningskontrollen är certifierad av ett anmält kontrollorgan som SWEDCERT. Det utförs också en årlig övervakande kontroll att tillverkningen sker enligt de krav som deklareras i standarden. Det är viktigt att understryka att kontrollorganet också kontrollerar att skorstenen är rätt definierad, provad, märkt och att installationsanvisningen är riktig. Sidodragningen ska alltså vara provad för att vara få vara med i installationsanvisningen.

Det är alltså Byggherrens skyldighet att kontrollera att de deklarerade egenskaperna uppfyller byggreglernas lagkrav. Skorstensfejarmästaren ska också veta lagkraven för att kunna godkänna installationen. SWEDCERT erbjuder tillverkaren ett ”Byggprodukt- certifikat” som på ett tydligt sätt, likt typgodkännandet, anger på vilken nivå skorstenen uppfyller kraven i BBR. Om den CE-märkta skorstenen uppfyller andra egenskaper än de som är möjliga att ange i CE-märkningen så anges detta i Byggproduktcertifikatet. Byggproduktcertifikatet blir därmed ett viktigt hjälpmedel i samband med godkännandet av den installerade skorstenen. Andra märkningar på marknaden för produktmärkning ställer kanske ytterligare krav på tillverkaren att prova för att få märka produkten. SWEDCERT har valt vägen att tillverkaren själv väljer att tilläggsprova och informera om detta i sitt produktcertifikat. Tilläggsprovningen kan för skorstenar ske hos tillverkaren.

Det finns naturligtvis fler egenskaper som Boverket Byggregler ställer som krav på skorstenar i samband med installation än de egenskaper som deklareras i CE-märkningen. Jag nämner bara kortfattat kraven för mer än en eldstad för samma skorsten samt kraven på en skorstensinstallation genom en brandvägg mellan skilda brandceller.

Vi uppskattar det utbyte vi har med SSR’s medlemmar om frågor som dyker upp på fältet. Hör gärna av er när det gäller oklarheter vid CE-märkningen.

Teknologisk Institut satsar på ett nytt Betongcentrum i Sverige

Teknologisk Institut har startat en ny verksamhet i Sverige med namnet Betongcentrum.  Affärsområdet är tillståndsbedömningar och skadeutredningar av betongkonstruktioner samt bedömning av skadeomfattning och resthållfasthet för skadade betongbyggnader.

Den nya verksamheten arbetar också med mätningar i betongkonstruktioner, t ex krympning, och överföring av mätdata trådlöst. Frågor om självkompakterande betong, optimering av betongrecept, mögelutredningar är andra arbetsområden.

Betongcentrum i Sverige är knutet till avdelningen för betong på Teknologisk Institut i Danmark. TI har en stor verksamhet i Danmark och även i Sverige inom affärsområdet för betongkonstruktioner med skadeutredningar, provning, analys och åtgärder.

Betongcentrum är samlokaliserat med SWEDCERT för att nå synergieffekter i verksamheten med tillverkningskontroll, typgodkännande och CE-märkning av betongprodukter.