Tillverkningskontroll & Kontrollorgan

SWEDCERT är ett ackrediterat kontrollorgan i tredjepartsställning enligt ISO/IEC 17020.
Certifieringsorganet granskar och beslutar om kontrollanvisningarna. Dessa beskriver tillverkarens egenkontroll. När så erfordras skall egenkontrollen övervakas av ett besiktnings-/kontrollorgan. Omfattningen av övervakning beslutas av certifieringsorganet.
Hur genomförs tillverkningskontrollen i ett öppet system?
Tillverkningskontroll genom egenkontroll utförs och dokumenteras enligt kontrollanvisningarna till certifikatet eller typgodkännandebeviset. Kontrollanvisningar ingår normalt i tillverkarens kvalitetsystem. Kvalitetsystemet behöver inte vara certifierat.
Egenkontrollen övervakas i den omfattning som anges i kontrollanvisningarna av ett besiktningsorgan som anlitats av tillverkaren.
Övervakning kan göras av besiktningsorgan som inte är provningsorgan. I de fall det i kontrollanvisningarna är föreskrivet att prover skall tas ut gör besiktningsorganet/kontrollorganet detta.
Tillverkaren svarar därefter för att provning sker vid ett ackrediterat organ samt tillställer besiktnings- och certifieringsorganen resultaten. Under giltighetstiden kan tillverkaren anlita olika ackrediterade kontrollorgan.

Observera att vi kan utföra den övervakande kontrollen oavsett vilket organ som har utfärdat certifikatet eller typgodkännandet. I vår kontrollverksamhet tillämpar vi samma policy och oberoende till provningsorgan som i vår certifieringsverksamhet.

 

Ackrediteringens omfattning – tillverkningskontroll

 • Betongprodukter, förtillverkade av normalbetong, lättbetong och autoklaverad lättbetong
 • Brandtätning och brandskyddande beklädnad
 • Byggprodukter för avloppsvatten
 • Byggsatser för invändiga skiljeväggar
 • Byggsatser för självbärande takljusinsläpp
 • Byggsatser för täta takskickt som anbringas flytande
 • Cement, byggkalk och andra hydrauliska bindemedel
 • Dörrar, fönster, jalusier, grindar, och därtill hörande beslag
 • Fästdon av metall för infästning i betong av lätta system
 • Metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör
 • Murverksprodukter
 • Rör, tankar och rörkomponenter ej i kontakt med dricksvatten
 • Produkter i kontakt med dricksvatten
 • Produkter som hör samman med betong, bruk och injekteringsbruk
 • System för mekaniskt infästa böjliga och vattentäta takskickt
 • Sanitär utrustning
 • Skorstenar, rökgångar och specialprodukter inom området
 • Taktäckning, lanterniner, takfönster och liknande produkter
 • Tilläggsisolering med färdig yta Träbaserade skivor
 • Uppvärmningsanordning för utrymmen