Entreprenadbesiktningsman enligt CBM Certifieringsregler.

KRAV FÖR ENTREPRENADBESIKTNINGSMÄNEntreprenadbesiktningsman certifieras efter prövning enligt kraven i CBM certifieringsregler.
För att erhålla certifiering skall visas att tillräckliga kvalifikationer finns beträffande:
· teknisk grundkunskap
· yrkeserfarenhet
· kunskap om lagstiftning och bestämmelserCertifierad besiktningsmans verksamhet skall omfattas av kontors- och konsultansvarsförsäkring
för entreprenadverksamhet på sätt som sägs i § 12 ABK 96.

ANSÖKAN

Ansökan kan göras på särskild blankett. Till ansökan bifogas meritförteckning med styrkta kopior av de betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas. I ansökan anges om den sökande innehar giltigt certifikat som Kvalitetsansvarig enligt BFS 1996:55 KA2.

PRÖVNING AV ANSÖKAN

Vid prövning av ansökan granskas de i handlingarna styrka meriterna mot CBM certifieringsreglers krav för erhållande av certifikat. Det är då viktigt att handlingarna är fullständiga så att rätt bedömning kan göras samt för att undvika förseningar under granskningen. Efter överenskommelse om tidpunkt kallar vi till skriftligt prov.

CERTIFIERING

Efter godkänd prövning utfärdas certifikat för Entreprenadbesiktningsman enligt CBM certifieringsregler. Giltighetstiden är fem år från utfärdandet. Efter ansökan kan giltighetstiden förlängas med fem år i taget. Listor över certifierade personer kan rekvireras från oss.

Anm. För personer som inte uppfyller kraven enligt CBM punkt 2.2 Yrkesverksamhet, utfärdas ett
2 årigt kompetensintyg Godkänd Besiktningsman.

UPPFÖLJNING

Under giltighetstiden får de certifierade information om ändringar i regelverk m.m. som är av väsentlig betydelse för certifieringen. I god tid innan giltighetstiden utgår sänds också påminnelse om att ansöka om förlängning. Vi sänder också ut brev med begäran om föreskriven årlig rapport.

MÄRKESRÄTT

De som är certifierade av oss får använda SWEDCERT-märket som är ett skyddat varumärke. Tillsammans med det personliga certifikatsnumret får märket användas vid marknadsföring och på dokument som utfärdas i den certifierade verksamheten.

BESVÄRSRÄTT

Om någon som har ansökt om certifiering inte är nöjd med erhållet beslut kan beslutet överklagas. Överklagande skall ställas till ”Styrelsen för SWEDCERT” och vara inkommet senast tre veckor efter det att beslutet har delgivits sökanden.

SEKRETESS

Ansökningar och uppdrag behandlas under sekretess.