Certifierad Miljöprovtagare enligt Nordtest Envir 008

Certifiering är ett sätt att säkerställa och bevisa rätt kvalitet på provtagningen. För
beställaren ska certifikatet visa att provtagaren använder lämplig metod och utrustning.
Det ska också visa att dokumentation och kvalitetskontroll är tillfredsställande.

Årliga rapporter sänds till certifieringsorganet och en större genomgång var femte år ska
säkerställa att miljöprovtagaren ökar sin praktiska erfarenhet och uppdaterar sina kunskaper.

För provtagaren kan certifikatet fungera som ett kompetensbevis nationellt och
internationellt. SWEDCERT utfärdar certifikatet enligt fastställda regler i Nordtests kravspecifikation samt allmänna krav på organ som certifierar personer (ISO/IEC 17024).

Certifieringen är individuell och det går att bli certifierad för provtagning av fast avfall,
jord, grundvatten, bottensediment, spillvatten och slam.

Certifieringsprocessen.

Förutom ansökan om certifiering skall följande dokument som styrker nedanstående redovisas för Swedcert; under arbetets gång kommer Swedcert att om så erfordras begära in kompletteringar från den sökande.

– Intyg som styrker genomförda kurser (allmän- + specialkurs) och godkända skriftliga prov.
– Intyg som styrker den sökandes praktiska erfarenhet från provtagning och lämplighet för uppgiften. Detta kan göras med tjänstgöringsintyg från arbetsgivare alternativt med referenser från beställare.
– Ett exempel på fältrapport bifogas till ansökan (bilaga 2.3.3), exemplet skall vara inom det område man söker certifikat för.

Den sökande måste även ha tillgång till ett kvalitetssystem som minst omfattar nedanstående;
(bilaga 2.2.8 kvalitetssystemets omfattning)

Kompetenskrav. (Personnel requirements)

– Dokument som styrker provtagarens praktiska erfarenhet, genomförda kurser och utbildningar samt övriga aktiviteter för att upprätthålla sin kompetens inom området (bilaga 2.1.5)
– Förteckning över genomförda provtagningar (bilaga 2.1.6)

Krav för genomförande (Performance requirements)

– En lista med vilka metoder för provtagning som används av provtagaren. (bilaga 2.2.2)
– Metodbeskrivning för ovanstående metoder (bilaga 2.2.3)
– Utrustningslista där instrument och utrustning som används av provtagaren finns upptagna. I listan skall även utrustningens ägare anges. (bilaga 2.2.5)
– Rutin och lista för genomförande av underhåll och kalibrering av instrument och utrustning samt specifikationer/datablad för på listan upptagen utrustning.(bilaga 2.2.7) För utrustning som inte ägs av
provtagare eller arbetsgivare skall intyg om kalibrering eller genomför underhåll kontrolleras.
– Rutin för arkivering av provtagningsrapporter och data.

 

Krav för provtagning (Sampling requirements)

– En lista/sammanfattning av resultat för genomförda kvalitetskontroller vid provtagning. (bilaga 2.4.5)
– En lista/sammanfattning av klagomål. (bilaga 2.4.6)

Krav för certifieringen. (Certification requirements)

– En sammanställning av genomförda uppdrag/provtagningar som årligen skall insändas certifieringsorganet. (bilaga 2.4.4) *
– Spara/arkivera alla certifikat, årliga rapporteringar samt förlängningar av certifikat samt tillhörande korrespondens inom det certifierade området med Swedcert.

På alla dokument i kvalitetssystemet skall tydligt framgå namn och signatur av den som upprättat dokumentet, datum, utgåva och antal sidor.

* Krav för upprätthållande av certifiering.

Den certifierade skall kunna redovisa 50h oberoende provtagning, i detta ingår alla förberedelser för provtagning, provtagning och rapportskrivning dock ej transport av personal och/eller utrustning till/från provtagningsplats.

Provtagning i form av egenkontroll eller övervakande kontroll skall kunna redovisa 12 prov vid minst 5 tillfällen/år.

Ovanstående rapportering är då den certifierade arbetat inom ett certifierat område. För ytterligare områden tillämpas följande.

Utökning med ett område 25% (75h alternativt 18prov), två områden 33% och för tre eller fler 50%.