CE-märkning & Byggproduktcertifikat

Ett typgodkännande och beslut om tillverkningskontroll för visst material, konstruktion eller anordning (produkt) får inte utfärdas och upphör dessutom att gälla som legal märkning när det för den aktuella produkten har offentliggjorts en harmoniserad produktstandard eller en riktlinje för ett europeiskt tekniskt godkännande (ETA). Om standarden eller riktlinjen innehåller en övergångsperiod så får typgodkännanden meddelas/utfärdas under denna övergångsperiod. Harmoniserade produktstandarder publiceras i i Europeiska Gemenskapens tidning – Official Journal. I Official Journal finns standardens nummer med årtal, titel och övergångsperiod angiven.

CE-märkta produkter får därmed, enligt det beskrivna regelverket ovan, inte vara typgodkända och inte heller får de förses med Boverkets gaffelmärke.

Att CE-märka sin produkt är en rekommendation men det är frivilligt i Sverige samt i några få andra länder i Europa. Vid en CE-märkning av en produkt ska tillverkaren deklarera ett antal väsentliga egenskaper. Vilka egenskaper som ska deklareras bestäms utifrån den harmoniserade produktstandarden eller utifrån det europeiska tekniska godkännandet.

Tillverkarens deklaration av produktens egenskaper är därför inte entydigt kopplade till Boverkets regelverk för byggprodukter i BBR eller BKR. Det kan av denna anledning bli försvårande omständigheter vid val av en produkt med avseende på vilka nationella krav som den CE-märkta produkten uppfyller. För att tillverkaren eller den organisation som sätter produkten på marknaden ska kunna visa vilka nationella krav som produkten uppfyller erbjuder SWEDCERT ett frivilligt Byggproduktcertifikat. Det är ett certifikat som utfärdas i enlighet med kraven för ett typgodkännande – inte enligt kraven för typgodkännande.

Speciellt är att märkningsanvisningen för ett byggproduktcertifikat ändras så att Boverkets gaffelmärke ersätts med SWEDCERTs märke och ordet ”Typgodkännandebevis” ersätts med ordet ”Byggproduktcertifikat”.

En CE-märkt produkt får fritt säljas inom hela området för den europeiska ekonomiska unionen – EEC – men inte fritt användas. Olika länder kan ha olika nationella krav för en del byggprodukter. Av denna anledning är det också motiverat med ett Byggproduktcertifikat där det framgår vilka krav produkten uppfyller i Sverige likt typgodkännandet.