Skorstensfejarmästaren nr 1:2006

CE – märkta skorstenar – nu installeras dom i hus  SWEDCERT är ett anmält organ – en så kallad Notified Body – som kan hjälpa tillverkaren med att CE-märka sina produkter enligt Byggproduktdirektivet.

Vi utför detta arbete för ett tiotal tillverkare av skorstenar i Norden. Provningar har ofta genomförts på Teknologisk Institut i Danmark som har en väl utbyggd provningsverk-samhet. Flera tillverkare har själva utfört provningen i egen regi. SWEDCERT har i dessa fall kontrollerat att provningarna har genomförts enligt standardens krav.

CE – märkta skorstenar har en ny märkning som inte alls påminner om den information som fanns i tidigare typgodkännanden. I typgodkännandet med beslut om tillverkningskontroll fanns en koppling mellan de egenskaper som visades vid typprovningen av skorstenen och de krav på egenskaper som Boverkets Byggregler ställer vid installation av skorstenar.

Den nya märkningen kallar jag för  CE – rebusen. Rebusen är en deklaration av några av de egenskaper som den märkta skorstenen uppnådde då den provades efter standarden för den aktuella skorstenstypen.

För att kunna förklara  CErebusen för en skorsten så utgår jag från följande rebus för en
dubbelmantlad   plåtskorsten: T 400  N1  D  Vm-L50050  G(50)

En kortfattad förklaring till rebusen är enligt följande:

T 400 – får anslutas till eldstad med deklarerad nominell rökgastemperatur på max 400ºC
N1 – läckagetestad vid undertrycket 40 Pa och uppfyller kravet < 2.0 liter/sek m2
D – avsedd användning är torr drift. För att deklarera D krävs ingen provning.
Vm-L50050 – är en deklaration för innerröret i skorstenen.
Vm – betyder att beständigheten mot korrosion deklareras utifrån de egenskaper som materialet i rökröret har.
L500 är ett bestämt material – här No 1.4404 – vilket är en rostfri materialkvalitet. De två sista siffrorna ”50” betyder att
materialtjockleken för innerröret är 0.5 mm. För denna typ av deklaration -Vm-L50050 – utförs ingen korrosionsprovning.
G(50) – betyder att skorsten har provats med godkänt resultat för soteld och att avståndet till närmast brännbara byggnadsdel ska vara minst 50mm.

Temperaturprovningen utförs med en uppställning med etagegenomgång enligt bilden. Viktiga temperaturmätningar är skorstenens yttemperatur (beröringstemperaturen), att temperaturen är lägre än 85ºC för närmast brännbara föremål och att temperaturen vid den täta etagegenomgången också är lägre än 85ºC för brännbara material.

Det finns flera andra egenskaper som deklareras i märkningen för produkten. Några av de viktigare är maximal fristående höjd över tak, maximal skorstenslängd och maximalt avstånd mellan sidostöd. Alla dessa egenskaper provas för CE-märkningen.

För CE-märkta skorstenar gäller att tillverkningen och tillverkningskontrollen är certifierad av ett anmält kontrollorgan som SWEDCERT. Det utförs också en årlig övervakande kontroll att tillverkningen sker enligt de krav som deklareras i standarden. Det är viktigt att understryka att kontrollorganet också kontrollerar att skorstenen är rätt definierad, provad, märkt och att installationsanvisningen är riktig. Sidodragningen ska alltså vara provad för att vara få vara med i installationsanvisningen.

Det är alltså Byggherrens skyldighet att kontrollera att de deklarerade egenskaperna uppfyller byggreglernas lagkrav. Skorstensfejarmästaren ska också veta lagkraven för att kunna godkänna installationen. SWEDCERT erbjuder tillverkaren ett ”Byggprodukt- certifikat” som på ett tydligt sätt, likt typgodkännandet, anger på vilken nivå skorstenen uppfyller kraven i BBR. Om den CE-märkta skorstenen uppfyller andra egenskaper än de som är möjliga att ange i CE-märkningen så anges detta i Byggproduktcertifikatet. Byggproduktcertifikatet blir därmed ett viktigt hjälpmedel i samband med godkännandet av den installerade skorstenen. Andra märkningar på marknaden för produktmärkning ställer kanske ytterligare krav på tillverkaren att prova för att få märka produkten. SWEDCERT har valt vägen att tillverkaren själv väljer att tilläggsprova och informera om detta i sitt produktcertifikat. Tilläggsprovningen kan för skorstenar ske hos tillverkaren.

Det finns naturligtvis fler egenskaper som Boverket Byggregler ställer som krav på skorstenar i samband med installation än de egenskaper som deklareras i CE-märkningen. Jag nämner bara kortfattat kraven för mer än en eldstad för samma skorsten samt kraven på en skorstensinstallation genom en brandvägg mellan skilda brandceller.

Vi uppskattar det utbyte vi har med SSR’s medlemmar om frågor som dyker upp på fältet. Hör gärna av er när det gäller oklarheter vid CE-märkningen.