Certifierad Energiexpert

Enligt ”lag (2006:985) om energideklaration” för byggnader och ”förordning (2006:1595) om energideklaration” (2006:1592) för byggnader ska alla byggnader energideklareras. Energideklarationen ska godkännas av en certifierad energiexpert.

Certfieringskontoret SWEDCERT AB är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av energiexperter.

Certifiering får lämnas för:
1. behörighet Normal för enkla byggnader,
2. behörighet Kvalificerad för komplexa byggnader och
3. behörighet Luftkonditionering för luftkonditioneringssystem.

KRAV FÖR CERTIFIERAD ENERGIEXPERT

Energiexperten certifieras efter prövning enligt kraven i
Boverkets författningssamling (BFS 2007:5, CEX 1).
Den sökande skall för att erhålla behörigheten visa att tillräckliga kvalifikationer finns beträffande:
· allmän teknisk kunskap m.m,
· erfarenhet av praktiskt arbete,
· krav på särskid kompetens beroende på behörighetsnivå,
· kunskaper om lagstiftningen m.m och
· lämplighet för uppgiften

ANSÖKAN

Ansökan kan göras på särskild blankett. Till ansökan bifogas meritförteckning med styrkta kopior av de betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas. I ansökan anges för vilken behörighetsnivå som certifieringen söks.

PRÖVNING AV ANSÖKAN

Vid prövning av ansökan granskas de i handlingarna styrka meriterna mot författningssamlingens krav för erhållande av certifieringen. Det är då viktigt att handlingarna är fullständiga så att rätt bedömning kan göras samt för att undvika förseningar under granskningen. Efter överenskommelse om tidpunkt kallar vi till skriftligt prov.

CERTIFIERING

Efter godkänd prövning utfärdas ett certifikat. Giltighetstiden är fem år från utfärdandet. Efter ansökan kan giltighetstiden förlängas med fem år i taget. Certifierade personer går att finna via Boverkets hemsida eller på listor rekvirerade från oss. Som certifierad energiexpert har Du den behörighet som krävs för att genomföra energibesiktningar.

UPPFÖLJNING

Under giltighetstiden får de certifierade information om ändringar i regelverk m.m. som är av väsentlig betydelse för behörigheten. I god tid innan giltighetstiden utgår sänds också påminnelse om att ansöka om förlängning. Vi sänder också ut brev med begäran om föreskriven årlig rapport.

MÄRKESRÄTT

De som är certifierade av oss får använda SWEDCERT-märket som är ett skyddat varumärke. Tillsammans med det personliga behörighetsnumret får märket användas vid marknadsföring och på dokument som utfärdas i den behöriga verksamheten.

BESVÄRSRÄTT

Om någon som har ansökt om certifiering inte är nöjd med erhållet beslut kan beslutet överklagas. Överklagande skall ställas till ”Styrelsen för SWEDCERT” och vara inkommet senast tre veckor efter det att beslutet har delgivits sökanden.

SEKRETESS

Ansökningar och uppdrag behandlas under sekretess.