Besiktningsmän för säkerhetsbesiktning av medicinska gasanläggningar.

Certifiering av besiktningsmän för säkerhetsbesiktning av medicinska gasanläggningar

Socialstyrelsen har i författningen ”Socialstyrelsens allmänna råd om medicinska gasanläggningar”, (SOSFS 1991:13), rekommenderat iakttagande av Spri råd 6.1, utgåva 5, ”Säkerhetsnormer för medicinska gasanläggningar”, vid sjukvårdsanläggnigar i landet. Säkerhetsnormens anvisningar om kontroll och besiktning anger att säkerhetsbesiktning skall utföras av person som har erhållit behörighet att utföra sådan besiktning.
En omarbetning av kravspecifikationen har skett i samråd med Läkemedelsverkert för att anpassa certifieringen  till SIS Handbok 370.Tidigare har behörigheter för besiktningsmän för medicinska gasanläggningar utfärdats av Arbetarskyddsstyrelsen (numera Arbetsmiljöverket). Eftersom denna arbetsgång har upphört har ”Samrådsgruppen för medicinska gasanläggningar” tagit fram en certifieringsordning för besiktningsmännen. Certifiering enligt denna ordning ersätter den tidigare behörighetsprövningen.

Enligt certifieringsordningen gäller nedanstående krav för att kunna bli behörig besiktningsman.

· Krav på allmän teknisk kunskap
Avlagd examen från teknisk högskola, ingenjörsutbildning vid tidigare tre- eller fyraårigt gymnasium, nuvarande gymnasieskolans fyra- eller femåriga tekniska program eller likvärdig utbildning. Utbildning skall ha skett inom lämpligt fackområde t.ex.. maskin-, VVS- eller installationstekniskt program. Sökande som ej har varit verksam som besiktningsman för säkerhetsbesiktningar av medicinska gasanläggningar skall ha genomgått särskild utbildning avseende ”Centralgasanläggningar för medicinska gaser”.

· Krav på erfarenhet från praktiskt arbete
Efter erhållen allmän teknisk kunskap skall erfarenhet finnas från verksamhet med rörinstallationsteknik inom minst två av områdena: produktionsledning, projektering och entreprenadbesiktning eller installationskontroll.
I verksamheten skall ha ingått arbeten med medicinska gasanläggningar.

· Krav på kunskaper om lagstiftning mm
Sökande skall ha kännedom om bygglagstiftning, brandlagstiftning, starkströmföreskrifter, arbetarskyddsstyrelsens kungörelser och berörd standard och läkemedelslagstiftning.

Förnyad giltighet för behörighet.
För att förnyelse skall medges skall den sökande visa att han har varit verksam som besiktningsman för säkerhetsbesiktning av medicinska gasanläggningar samt han har tillgodogjort sig nya författningar och fullgjort fortbildning enligt krav som kan ha framkommit under den tid han har innehaft sin behörighet.

Sökande som inte har varit verksam med säkerhetsbesiktningar skall genomgå förnyad utbildning för att kunna erhålla förlängd behörighet.

Ansökan om behörighet kan göras på särskild blankett.

Prövning av ansökan.
Vid prövning av ansökan granskas de i handlingarna styrkta meriterna mot certifieringsordningens krav för erhållande av behörighet. Det är då viktigt att handlingarna är fullständiga så att rätt bedömning kan göras och förseningar kan undvikas.
Om ansökningshandlingarna ej klart styrker erforderliga kunskaper inhämtas referenser.

Om så erfordras får certifieringsorganet bestämma den sökandes kompetens genom särskild kunskapsprövning.

Certifiering och utfärdande av behörighet.
Efter godkänd prövning utfärdas certifikat för behörighet. Giltighetstiden är fem år från utfärdandet. Efter ansökan kan giltighetstiden förnyas med fem år i taget.

Uppföljning.
Under giltighetstiden får de certifierade information om ändringar i regelverk mm som kan vara av betydelse för behörigheten. I god tid innan giltighetstiden utgår sänds också påminnelse om att ansöka om förnyelse.

Märkesrätt.
De som är certifierade av oss får använda SWEDCERT-märket som är ett skyddat varumärke. Tillsammans med det personliga behörighetsnummret får märket användas vid marknadsföring och på dokument som utfärdas i den behöriga verksamheten.

Besvärsrätt.
Om någon som har ansökt om certifiering inte är nöjd med erhållet beslut kan beslutet överklagas. Överklagande skall ställas till ”Styrelsen för SWEDCERT” och vara inkommet senast tre veckor efter att beslutet delgivits sökanden.