Miljöinventerare – Fastigheter

Miljöinventerare-Fastigheter certifieras efter prövning enligt kraven i Sveriges Fastgihetsägareförbunds CMF-Kravspecifikation för grundcertifikat.

Certfieringskontoret SWEDCERT AB är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av miljöinventerare-fastigheter.

KRAV FÖR MILJÖINVENTERARE-FASTIGHETER

ALLMÄN TEKNISK KUNSKAP

a) högskolans ingenjörsutbildning minst 80p
b) ingenjörsutbildning vid tidigare tre- eller fyraårigt tekniskt gymnasium
c) yrkesteknisk högskoleutbildning, YTH
d) skyddsingenjör med byggnadsteknisk utbildning
e) annan likvärdig eller adekvat utbildning

Utbildning ska ha skett inom lämpligt fackområde, t ex bygg-, installations-, fastighets- eller lantmäterilinje.

Erfarenhet av praktiskt arbete inom något av områdena

– produktion bygg eller installation
– byggprojektering
– byggprojektledning
– teknisk fastghetsförvaltning
– besiktning och kontroll
– fastighetsvärdering (som autkoriserad fastighetsvärderare)

Yrkesverksamheten ska ha en längd av minst

– tre år om grundutbildningen motsvarar minst 80p högskolestudier
– sex år om grundutbildningen är lägre

ALLMÄN LÄMPLIGHET

Den sökandes lämplighet för uppgiften ska styrkas med aktuella tjänstgöringsintyg, eller genom intyg av motsvarade slag.

GENOMFÖRD INVENTERING

Till ansökan om certifiering ska bifogas redovisning av en självständigt utförd miljöinventering. Det inventerade objektet ska vara minst 500m². Undantag från krav på genomförd miljöinventering kan beslutas av certifieringsorganet.

KUNSKAPSPROV

Den sökandes kunskaper prövas i ett skriftligt prov. För godkänt ska provdeltagare ha minst 70% rätt på provet. De kunskapskrav som testas är de ämnesvisa kunskapskraven.

ANSÖKAN

Ansökan kan göras på särskild blankett som tillhandahålls av oss. Till ansökan bifogas meritförteckning med styrkta kopior av de betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas.

PRÖVNING AV ANSÖKAN

Vid prövning av ansökan granskas de i handlingarna styrkta meriterna mot CMF kravspecifikation. Det är då viktigt att handlingarna är fullständiga så att rätt bedömning kan göras samt för att undvika förseningar under granskningen. Efter överrenskommelse om tidpunkt kallar vi till skriftligt prov.

CERTIFIERING

Efter godkänd prövning utfärdas certifikat, giltighetstiden är fem år från utfärdandet. Efter ansökan kan giltighetstiden förlängas med fem år i taget. Listor över certifierade personer kan rekvireras från oss.

UPPFÖLJNING

Övervakning sker för att säkerställa att den certifierade miljöinventeraren kontinuerligt uppfyller de krav som certifikatet ställer. Certifieringsorganet ansvarar för denna övervakning. Det skall ske efter 8, 28 respektive 48 månader av certifikatets giltighetstid. Övervakning skall ske genom en kombination av information och kunskapsfrågor. Certifikatsinnehavare skall försäkra att det tagit del av utsänd information och besvara kunskapsfrågor. Certifikatsinnehavare skall rapportera till certifieringsorgat alla genomförda miljöinventeringar och genomförd fortbildning inom området

Denna dokumentation skickas in till certifieringsorganet för bedömning och godkännande av att kunskapsnivån upprätthålls.

I god tid innan giltighetstiden utgår sänds påminnelse om att ansöka förlängning. Vi sänder också ut brev med begäran om föreskriven årlig rapport.

MÄRKESRÄTT

De som är certifierade av oss får använda SWEDCERT-märket som är ett skyddat varumärke. Tillsammans med det personliga behörighetsnummret får märket användas vid marknadsföring och på dokument som utfärdas i den behöriga verksamheten.

BESVÄRSRÄTT

Om någon som har ansökt om certifiering inte är nöjd med erhållet beslut kan beslutet överklagas. Överklagande skall ställas till ”Styrelsen för SWEDCERT” och vara inkommet senast tre veckor efter att beslutet delgivits sökanden.

SEKRETESS

Ansökningar och uppdrag behandlas under sekretess

Särskilda krav på certifikatsinnehavare under certifikatets giltighet:

– genomföra miljöinventeringar av minst tjugofem byggnader under femårsperioden
– alltid ange adressändring och byte av arbetsgivare till certifieringsorganet
– svara på de frågor certifieringsorganet ställer
– ta del av information från certifieringsorganet
– vara medveten om att bristande kompetens eller missbruk kan leda till indragning
– fortlöpande uppdatera sina kunskaper inom området