Injusterare för ventilationssystem enligt RSVI:s kravspecifikation.

Allmän teknisk kunskap Visas genom utförd utbildning samt genomfört skriftligt prov med godkänt resultat i enlighet med RSVI kursplan.

Erfarenhet av praktiskt arbete inom något av områdena

Yrkesverksamheten ska ha en längd av minst:

Behörighet A
– ett år om det skett i ett företag under handledning av certifierad injusterare
– två år om inte ovanstående krav uppfyllts.

Behörighet U
– tre år om det skett i ett företag under handledning av certifierad injusterare
– fem år om inte ovanstående krav uppfyllts.

ALLMÄN LÄMPLIGHET
Den sökandes lämplighet för uppgiften ska styrkas med aktuella tjänstgöringsintyg, eller genom intyg av motsvarade slag.

GENOMFÖRDA INJUSTERINGAR
Till ansökan om certifiering ska bifogas redovisning av självständigt utförda injusteringar. Antalet av dessa är beroende på behörighetsnivå samt skall redovisas enligt RSVI:s mall (§ 9 Kravspecifikation)

SÄRSKILD KUNSKAPSPRÖVNING
Särskild kunskapsprövning av sökandens kompetens får utföras, då så erfordras.

ANSÖKAN
Ansökan kan göras på särskild blankett som tillhandahålls av oss. Till ansökan bifogas meritförteckning med styrkta kopior av de betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas.

PRÖVNING AV ANSÖKAN
Vid prövning av ansökan granskas de i handlingarna styrkta meriterna mot RSVI kravspecifikation. Det är då viktigt att handlingarna är fullständiga så att rätt bedömning kan göras samt för att undvika förseningar under granskningen. Efter överrenskommelse om tidpunkt kallar vi till skriftligt prov.

CERTIFIERING
Efter godkänd prövning utfärdas certifikat, giltighetstiden är fem år från utfärdandet. Efter ansökan kan giltighetstiden förlängas med fem år i taget. Listor över certifierade personer går att få rekvirerade från oss.

UPPFÖLJNING
Övervakning sker för att säkerställa att den certifierade injusteraren kontinuerligt uppfyller de krav som certifikatet ställer. Certifieringsorganet ansvarar för denna övervakning. Detta skall ske kalenderårsvis. Certifikatsinnehavare skall rapportera till certifieringsorgat alla genomförda uppdrag och genomförd fortbildning inom området

Denna dokumentation skickas in till certifieringsorganet för bedömning och godkännande av att kunskapsnivån upprätthålls.

I god tid innan giltighetstiden utgår sänds påminnelse om att ansöka förlängning. Vi sänder också ut brev med begäran om föreskriven årlig rapport.

MÄRKESRÄTT
De som är certifierade av oss får använda SWEDCERT-märket som är ett skyddat varumärke. Tillsammans med det personliga behörighetsnummret får märket användas vid marknadsföring och på dokument som utfärdas i den behöriga verksamheten.

BESVÄRSRÄTT
Om någon som har ansökt om certifiering inte är nöjd med erhållet beslut kan beslutet överklagas. Överklagande skall ställas till ”Styrelsen för SWEDCERT” och vara inkommet senast tre veckor efter att beslutet delgivits sökanden.

SEKRETESS
Ansökningar och uppdrag behandlas under sekretess.